Утас 7607 1818
ЦАХИМ ЗЭЭЛ
Зээлийн зориулалт: Иргэдийн хэрэглээнд зориулсан богино хугацаат зээл
Зээлийн хэмжээ: 2 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа: 7-60 хоног
Зээлийн шимтгэл: 0%
Зээлийн хүү (сарын): 2.5-4%
Зээлийн хүүг зээлийн ашигласан хоногоор тооцно.
Нэмэгдүүлсэн хүү: Зээлийн үндсэн хүүгийн 20%
Үндсэн зээл, зээлийн хүүг зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд дараагийн өдрөөс эхлэн гэрээний хугацааг хэтрүүлсэнд тооцож эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу хугацаандаа төлөгдөөгүй үндсэн зээлийн дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно.
Зээлийн сунгалт: Зээлийг хугацаандаа төлөх боломжгүй болсон тохиолдолд зээлийг хугацаа дууссан хоногоос хойш 30 хоногийн дотор сунгах боломжтой. Зээл сунгах товч хугацаа дуусахаас 2 хоногийн өмнө идэвхжих бөгөөд сунгахын тулд тухайн өдрийг хүртэлх бодогдсон нэмэгдүүлсэн хүү, үндсэн хүү, үндсэн зээлийн 10% төлсөн байх шаардлагатай.
Тавигдах шаардлага: - Насанд хүрсэн Монгол улсын иргэн байх
- Тогтмол цалингийн орлоготой байх
- Монгол банкны Зээлийн мэдээллийн санд ангилал буурсан зээлийн түүхгүй байх
- Өр орлогын харьцаа шаардлага хангасан байх